Algemene Voorwaarden

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
• “CvB”: de Stichting Centrum voor Bijbelonderzoek gevestigd te Doorn en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 30149929.
• “De website”: de URL www.studiebijbel.nl die geëxploiteerd wordt namens de Stichting Centrum voor Bijbelonderzoek, gevestigd te Doorn en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 30149929.
• “Ontvangstbevestiging”: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.3 en 3.5 van deze Voorwaarden.
• “Klant”: degene wiens gegevens zijn ingevuld in de daartoe bestemde velden tijdens het op de website van het CvB plaatsen van een order, respectievelijk degene wiens gegevens op de website van het CvB zijn ingevuld in het orderformulier, als afleveradres;
• “Product”: het product dat of de producten die doordat de klant hiertoe een order plaatst, door of vanwege het CvB binnen een overeengekomen termijn van dertig dagen aan de klant geleverd dienen te worden.
• “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, de abonnementsvoorwaarden, de disclaimer, het colofon en de Privacy Statement.

2. Toepasbaarheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website gesloten worden en waarbij het CvB partij is, zijn deze Voorwaarden van
toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een order op één van de websites van het CvB, accepteert de klant
uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door een door het CvB daartoe gevolmachtigde persoon worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van het CvB worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door het CvB ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 Het CvB heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar websites te wijzigen.

3. Aanbiedingen / overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website zijn vrijblijvend, totdat de klant de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien het CvB de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter, zal zij de klant hiervan onmiddellijk via de website op de hoogte stellen.
3.2 De overeenkomst tussen het CvB en de klant komt tot stand op het moment nadat de klant:
a. op de “bestel” button geklikt heeft op de website;
b. hierna een verzendwijze en betaalmethode gekozen heeft;
c. heeft geklikt op de knop “Order afronden”;
d. de bestelgegevens verstrekt heeft en zich accoord verklaard heeft met de Algemene Voorwaarden
e. geklikt heeft op de icoon “Order plaatsen”.
3.3 Nadat het CvB de desbetreffende bestelling heeft ontvangen, zal het de Ontvangstbevestiging naar het opgegeven e-mail adres versturen, tenzij van het CvB in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de overeenkomst zal nakomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het bank- of girosaldo van de klant gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de
aankoopprijs van het door hem of haar bestelde product te betalen.
3.4 De overeenkomst bevat de tussen de klant en het CvB gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen klant en het CvB. De administratie van het CvB geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan het CvB verstrekte opdrachten, gedane betalingen en van door het CvB verrichte leveringen. Het CvB erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
3.5 De ontvangstbevestiging vermeldt de volgende informatie:
a. Een omschrijving van het product dat door de klant is gekocht en het aantal door de klant gekochte producten;
b. De prijs van het product;
c. Eventuele bijkomende kosten;
e. Naam van de klant, woonadres, afleveradres waar het (de) product(en) naartoe gestuurd moet worden, e-mailadres en telefoonnummer;
f. Het bestelnummer van de overeenkomst;
g. Het e-mail adres en telefoonnummer van het CvB, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan;
h. de mogelijkheid dat aan de klant vervangende goederen beschikbaar worden gesteld indien de oorspronkelijk bestelde goederen niet beschikbaar zijn.

4. Transport en -kosten
4.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor het CvB. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door het CvB kunnen worden uitgesloten en behoudens hetgeen beschreven over het tijdig doorgeven van adreswijzigingen, in de abonnementsvoorwaarden.
4.2 Alle genoemde prijzen zijn exclusief transportkosten.

5. Levertijd
5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 dagen.
5.2 Wanneer de leveringstermijn om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.
5.3 De betalingen die de klant heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze voorwaarden door hem of haar wordt ontbonden, zal het CvB binnen 30 werkdagen nadat zij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

6. Zichttermijn/Herroepingsrecht
6.1 De klant heeft het recht zonder opgave van redenen de goederen te retourneren binnen een periode van zeven werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. De klant kan alleen gebruikmaken van dit recht indien de desbetreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.
6.2 Tijdens deze herroepingstermijn heeft de klant de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. De klant draagt wel het risico voor het retourzenden.
6.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van het CvB schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor diens risico komt, zal het CvB dit melden aan de klant. Het CvB heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
6.4 Indien de klant een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of op basis van
het herroepingsrecht ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

7. Onvoldoende saldo
7.1 Indien het CvB bij onvoldoende saldo op de bank- of postgirorekening van de klant de aankoopprijs van het product niet kan incasseren, is zij gerechtigd hiertoe een hernieuwde opdracht voor een incasso aan de desbetreffende bank cq. BankGiroCentrale te plaatsen. Indien hierdoor extra kosten ontstaan, zullen deze per extra incasso worden doorberekend.

8. Klachten
8.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door het CvB serieus in behandeling
worden genomen.
8.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken bij het CvB (gegevens staan vermeld in artikel 9 van deze Voorwaarden).
8.3 Het CvB zal binnen een redelijke en billijke termijn de klacht proberen op te lossen. Het CvB zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail)
berichten.

9. Klantenservice van het CvB
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:
De Stichting Centrum voor Bijbelonderzoek, t.a.v. Klantenservice,
Postbus 139, 3940 AC Doorn, Nederland
info@studiebijbel.nl

10. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen
10.1 Op alle overeenkomsten gesloten met het CvB is Nederlands recht van toepassing.
10.2 In het geval van een geschil moet de klant eerst contact opnemen met het CvB. Dit kan door per post, fax of iedere andere vorm van schriftelijke communicatie zijn klacht uiteen te zetten. Het CvB dient de klacht binnen dertig dagen na ontvangst af te handelen.
10.3 Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden, stelt het CvB de klant hiervan op de hoogte. Het CvB geeft daarbij een indicatie van de duur van de vertraging.
10.4 Indien het geschil niet naar genoegen opgelost wordt , heeft de klant de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit is de Geschillencommissie Thuiswinkel. Het oordeel van deze geschillencommissie is bindend.
10.5 Bij een grensoverschrijdend geschil kan de klant de zusterorganisatie van Thuiswinkel.org in zijn woonland vragen te bemiddelen. In dat geval zal de bedoelde organisatie de klacht doorzenden naar Thuiswinkel.org

Abonnementsvoorwaarden
1. Het Centrum voor Bijbelonderzoek (CvB) is gerechtigd de factuurbedragen van de door u opgegeven (post)bankrekening automatisch te incasseren. U dient er zorg voor te dragen dat er voldoende saldo op de door u opgegeven rekening aanwezig is. Indien er niet geïncasseerd kan worden, is het CvB na het sturen van een herinnering gerechtigd de aanmaningskosten en de wettelijk verschuldigde rente in rekening te brengen. Bij niet betalen is het CvB gerechtigd een incassoprocedure te beginnen, waarbij alle kosten voor rekening van de
abonnee komen.
2. Adreswijzigingen dienen één maand vóór de adresverandering te zijn doorgegeven. Anders kan geen zekerheid gegeven worden dat de abonnementsverzending naar het nieuwe adres kan worden verwerkt. Het CvB is niet aansprakelijk voor het niet arriveren van zendingen die door het niet of te laat doorgeven van een adreswijziging verloren gaan. Bij het niet arriveren van een zending als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van een adreswijziging blijft een betalingsverplichting bestaan.
3. Het abonnement op de StudieBijbel app wordt aangegaan voor een periode van zes maanden, waarna het abonnement steeds stilzwijgend wordt verlengd met een maand. Opzegging is na zes maanden elke maand voorafgaande aan de nieuwe contractstermijn (van een maand) mogelijk.
3. Het abonnement op StudieBijbel magazine wordt aangegaan voor een looptijd van een jaar, d.w.z. minimaal vier betaalde aanvullingen, waarna het abonnement steeds stilzwijgend automatisch wordt verlengd met een jaar. Opzegging is mogelijk na ontvangst van de vierde betaalde aanvulling. Bij eerdere opzegging worden de nog niet verstuurde aanvullingen in een keer in rekening gebracht. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk te geschieden vóór 1 juni van het desbetreffende abonnementsjaar.
De brief dient gericht te zijn aan:
Centrum voor Bijbelonderzoek, Postbus 139, 3940 AC Doorn.
Verwerkte opzeggingen worden door het CvB schriftelijk bevestigd. Opzeggingen van het abonnement die na 1 juni worden ontvangen zijn geldig vanaf 1 juni van het daaropvolgende jaar. Er geldt hierbij dus een afname- en betalingsverplichting van de aanvulling die verstuurd wordt tot 1 juni van het volgende jaar.
4. Bij retournering van een product van het CvB blijft de betalingsverplichting bestaan, tenzij nadrukkelijk iets anders is overeengekomen met het CvB, voorafgaande aan de retournering. Aan het CvB geretourneerde producten worden alleen dan omgeruild en weer door het CvB naar de abonnee teruggestuurd wanneer de abonnee de verzendkosten hiervoor heeft betaald.
5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
8. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal het CvB nieuwe voorwaarden bepalen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze
voorwaarden afgesloten abonnementen is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Utrecht aanhangig worden gemaakt.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van het CvB, de dato 1 juli 2008

Blijf op de hoogte...