Ruth en Boaz als goede voorbeelden

Deel 5 van 8 van het thema ‘Lessen uit het boek Ruth door Gijs van den Brink

 

Voor de Joodse rabbi’s is Boaz de model Israëliet en Ruth de volmaakte proseliet. Ruth is een voorbeeld van een moedige vrouw vol geloof en liefde (3:11) die in levensstijl ver uitsteekt boven het gemiddelde van haar tijd. In tegenstelling tot de rebellie en goddeloosheid van het volk Israël in deze tijd is de heidense Ruth een voorbeeld van integriteit en rechtvaardigheid. Ruth is een voorbeeld in loyaliteit en liefde voor haar schoonmoeder Naomi, als ook voor haar losser Boaz. In beide relaties staan goedheid en liefde voorop.
Ook Boaz is een voorbeeldkarakter. Als Ruth aren komt lezen op de akker van Boaz, doet hij vrijwillig veel meer dan de wet voorschrijft (2:8-10, 14-16, 21). Dat maakt ook hem tot een voorbeeld. Het sleutelwoord in de daden van Ruth en Boaz is het Hebreeuwse woord chesed. Het heeft een brede betekenis en wordt wel vertaald met ‘vriendelijk, goed, liefdevol, genadevol, trouw, loyaal.’ Chesed is een woord dat het karakter van God kenmerkt. Als God aan Mozes verschijnt zegt Hij van zichzelf dat Hij overvloedig is in chesed, in goedheid en liefde en trouw (Ex.34:6-7). In de tien geboden zegt God dat Hij zijn chesed, zijn goedheid betoont aan hen die Hem liefhebben en gehoorzamen (Ex.20:6; Deut.5:10). Het karakter en de werken van Ruth zijn vol van de chesed van God, van goedheid, liefde en trouw. Boaz en Ruth zijn voorbeelden van gelovigen die de wet in hun hart hebben. Zij zijn vervuld van liefde en trouw die alle plicht ver overtreft.

Volgende keer: Deel 6 van de serie ‘Lessen uit het boek Ruth’ heeft als titel ‘Het verkeerde voorbeeld van Naomi’

Kijk ook: Deel 4 van 8 uit het thema ‘Lessen uit het boek Ruth’ ‘Het belang van een geloofsbeslissing’

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 5 van 8 uit het thema “Lessen uit het boek Ruthwaar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Liefde die zonde overwint

Deel 5 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied’ door Gijs van den Brink

 

De nadruk ligt in Hooglied op het verlangen van twee geliefden. Niet de seksuele relatie is het belangrijkste, maar het liefdesverlangen naar elkaar. En de pijn die gevoeld wordt als er een afstand is gekomen. In dit alles gaat het om wachten, zoeken en vinden.

Hooglied beschrijft een man-vrouw relatie die niet bepaald wordt door familieregels en ook niet door macht en geld. Ook wordt dit huwelijk niet bepaald door het gezag van vaders en broers. De vrouw in het Hooglied wordt niet uitgehuwelijkt door haar vader en is ook niet het bezit van haar man. Maar het gaat nog verder. Twee dingen vallen op. Ten eerste dat de bruid in Hooglied veel meer aan het woord is dan de bruidegom. En ten tweede dat de vrouw in verreweg de meeste gevallen het initiatief neemt.
Het boek beschrijft een huwelijksrelatie die doet denken aan het paradijs vóór de zondeval. We zien hier een man en vrouw die elkaar aanvullen. Hooglied toont ons een huwelijksliefde die te midden van de aardse zondige werkelijkheid iets van Gods genade laat zien.
Daarom is wat we in Hooglied over het huwelijk lezen te vergelijken met wat Paulus zegt in Ef.5. Het gaat om een liefde die een afspiegeling is van de liefde tussen Jezus en de kerk.
De polygamie, die bij Kaïn al begon (Gen.4:23), is een scheefgroei van de oorspronkelijke bedoeling van God met het huwelijk. Deze scheefgroei wordt in het boek Hooglied bekritiseerd en gecorrigeerd.
Te midden van onze gebroken wereld laat God in de pure liefdesverhoudingen tussen man en vrouw iets van zijn genade zien. Dat wijst ook naar de toekomst wanneer het kwaad overwonnen zal zijn.

Volgende keer: Deel 6 van de serie ‘Lessen uit Hooglied’ heeft als titel ‘Ware liefde wacht op de juiste tijd’

Kijk ook: Deel 4 van 7 uit het thema ‘Lessen uit Hooglied’ ‘De huwelijksnacht en trouwen uit liefde

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 5 van 7 uit het thema “Lessen uit Hooglied” waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2022) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Seksuele voorlichting in de Bijbel?

Deel 1 van 7 van het thema ‘Lessen uit Hooglied’ door Gijs van den Brink

 

Het boek Hooglied is een bijzonder boek. Het is anders dan andere boeken. Veel mensen vragen zich af waarom dit boek in de Bijbel staat. Het boek geeft huwelijksadvies en voorlichting aan jonge meisjes hoe ze met liefdesgevoelens voor mannen moeten omgaan.
De kerkvaders Origenes en Hieronymus gaan zelfs zover dat ze jongeren afraden dit boek te lezen. Ze citeren een joodse traditie die zegt dat het boek niet geschikt is voor personen jonger dan 30 jaar. Dit alles maakt natuurlijk best wel nieuwsgierig.
In het boek Hooglied wordt de liefdesrelatie in het huwelijk beschreven die koning Salomo heeft met een herderinnetje. Het boek gaat over de vreugde en de pijn die de liefde met zich mee brengt.
De Hebreeuwse naam van het Bijbelboek luidt shir hashirim wat letterlijk ‘lied van de liederen’ betekent. Dit is de Hebreeuwse manier om de overtreffende trap aan te geven. ‘Lied van de liederen betekent ‘het allermooiste lied’. Het Hooglied is een lied. Een lied wordt geschreven om gezongen te worden. Wanneer werd dit lied gezongen? Waar kan dat anders geweest zijn dan bij joodse trouwfeesten die 7 dagen lang duurden (Gen.29:27, Ri.14:12; Jer.7:34).

Volgende keer: Deel 2 van de serie ‘Lessen uit Hooglied’ heeft als titel ‘De grote waarde van het huwelijk’

Kijk ook: Deel 12-2 van het thema ‘Antwoorden op vragen Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (deel 2)’

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 1 van 7 uit het thema “Lessen uit Hooglied” waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (deel 2)

Deel 12-2 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

De vorige keer zei u dat God man en vrouw heeft geschapen om 1. samen te werken, 2. om samen God te dienen en 3. om samen kinderen te krijgen.
Zijn er nog meer kenmerken van een christelijk huwelijk?

Zeker, we kunnen hier nog twee belangrijke kenmerken aan toevoegen.

In de eerste plaats is een huwelijk een relatie van liefde en trouw. De wereld om ons heen heeft het meestal alleen over liefde. De Bijbel spreekt over liefde en trouw. In Spr.3:3 staat Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

Liefde en trouw zijn onscheidbaar voor God en zijn het cement van de relatie. God is liefdevol en trouw aan zijn bruid, de gemeente. Zo verwacht hij ook van ons dat we trouw zijn aan onze man of vrouw.

Maar een christelijk huwelijk is meer!!

Een huwelijk van christenen is een getuigenis van de liefde van God.
Dat lezen we in Efez. 5:32  Het geheimenis [van het huwelijk] is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente.

Als je het in je leven voortdurend van God verwacht, zal je huwelijk een getuigenis zijn van de liefde van Jezus Christus. En dan zullen ook vele anderen hierdoor gezegend worden.

Een huwelijk van christenen wordt gekenmerkt door: 1. Liefde en trouw en 2. Getuigen van de liefde van Jezus Christus.
Deze kenmerken zijn van nature niet bij ons aanwezig. Integendeel, natuurlijke gevoelens zijn meestal egoïstisch.
Trouw en echte liefde bewerkt de heilige Geest in ons.
Aan hoe wij met onze vrouw of man omgaan kunnen anderen zien dat wij Jezus dienen.

Vader en moeder zijn beide priesters en voorgangers in hun gezin.
Het gezin is een even geestelijke zaak als de kerk.
Elk huwelijk en elk gezin dat niet beseft dat ze kleinste vorm van de kerk is, mist zijn doel.
Het huwelijk en het gezin zijn bedoeld als een plaats om God te dienen.

Volgende keer: Deel 1 van de serie  ‘Lessen uit Hooglied’ heeft als titel ‘Seksuele voorlichting in de Bijbel?’

Kijk ook: Deel 12-1 van het thema ‘Antwoorden op vragen Wat is volgens christenen Gods bedoeling met het huwelijk (deel 1)’

 

 

 

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 12-2 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Wat is de reden of het doel dat wij beproefd of getest worden?

Deel 10 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Dit thema wordt heel mooi uitgelegd door de apostel Jacobus in zijn brief.
In de eerste plaats moet ik zeggen dat er een belangrijk verschil is tussen een beproeving of een test door God, en een verzoeking of verleiding door de duivel?
Een beproeving of proef is een test, het is positief, zoals een examen op school. Een test is bedoeld om ons iets te leren.

Maar een verzoeking is negatief. Een verzoeking is iemand verleiden om slechte dingen te doen, om te zondigen. Dat zal God nooit doen, zoals we ook lezen in Jak.1:13. Dat doet de duivel en ook onze eigen lusten en begeerten verleiden ons.

Maar God beproeft ons af en toe. En hij kan hiervoor de verleidingen van de satan gebruiken, zoals we zien bij Job.
Beproevingen van God zijn heel positief, heel goed voor ons.
Daarom zegt Jakobus in Jak.1:2 “Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer jullie in allerlei verzoekingen vallen”.

Waarom? Dat lezen in vs.3  want jullie weten, dat de test van jullie geloof standvastigheid, volharding bewerkt.
Ons geloof wordt er sterker door. Dat is dus heel positief. In een beproeving wordt de echtheid van ons geloof getest. In de problemen blijkt of ons geloof echt is en standvastig is. Als je op school slaagt voor een test of examen mag je naar een volgende klas, een nieuwe fase.
Door standvastigheid komt geloofsgroei en volmaaktheid. Jacobus zegt dit in vs. 4 “Het gaat erom dat u volmaakte en gave mensen wordt die in niets te kort schieten”(GNB).
Door problemen, zorgen en moeiten worden we gelouterd en gezuiverd.
Het doel van God met ons leven is dat we een nieuw karakter krijgen, het karakter van Jezus Christus.

Door de beproevingen in ons leven worden we steeds meer volmaakt zegt Jakobus. Met volmaakt bedoelt hij volmaakt afhankelijk van God. Ons vertrouwen in God wordt sterker.

Het toenemen van ons vertrouwen in de Heer is het voornaamste doel van de beproevingen.

Jezus heeft ons dit vertrouwen volmaakt voorgeleefd. Om het doel van God te vervullen werd Hij overgeleverd aan slechte, wrede en goddeloze mensen.
Ze bespotten Hem, sloegen Hem, geselden en kruisigden Hem. Zodat Hij het zelfs uitriep ‘Mijn god, mijn god, waarom hebt u mij verlaten’.

Maar in al deze dingen verloor Hij nooit zijn vertrouwen in de goedheid en trouw van zijn Vader. En zo mocht Hij terugkeren naar het huis van zijn vader. Hij heeft het doel van de Vader volmaakt bereikt.
Ik bid voor mij zelf en voor jullie dat ook wij ons volmaakte doel mogen bereiken. Eeuwig leven in het Koninkrijk van God.

Volgende keer: Deel 11 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel ‘Wat is in de Bijbel de definitie van een gelukkig mens?’

Kijk ook: Deel 9 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragenHoe kan ik weten dat mijn verlangen in overeenstemming is met de wil van God?

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 10  van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Hoe kan ik weten dat mijn verlangen in overeenstemming is met de wil van God?

Deel 9 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Mooie vraag. Wij zijn niet als robots geschapen, maar als mensen. En wij hebben een vrije wil gekregen om te kiezen. Te kiezen tussen goed en slecht. Een goede christen kiest ervoor het goede te doen.
Maar er zijn heel veel goede dingen waaruit je mag kiezen. Je bent vrij daarin.
Toch zegt de Bijbel in Ef.5:10: Onderzoek wat de Heer van jou vraagt (NBV).
De Bijbel geeft 3 principes die ons helpen om te weten of mijn verlangen overeenstemt met Gods wil.
De eerste vraag die je jezelf moet stellen:

1. Kan ik de Heer ervoor danken?
Paulus geeft een mooi voorbeeld in Rom.14:6. Er zijn christenen die vlees eten en ze danken God daarvoor. Maar anderen eten geen vlees omwille van hun geloof en ook zij danken God.
Twee gelovigen kunnen hetzelfde doen, terwijl het voor de een goed is en voor de ander fout.
Het gaat er niet om wat je doet of wat je niet doet, maar het gaat erom waarom je iets niet of wel doet. Met welke motivatie doe je iets. Kun je God danken voor wat je doet?
Want als je Hem niet kunt danken voor iets en je schaamt je voor wat je doet, dwaal je af.
Dan misbruik je de vrijheid die je hebt gekregen voor jezelf en zul je steeds meer verwijdering ervaren tussen jou en God.

2. Stimuleert mijn gedrag de onderlinge vrede?
De tweede vraag die je jezelf moet stellen is deze: Stimuleert mijn gedrag de vrede onder elkaar? Worden anderen om mij heen blij van mijn gedrag en mijn keuze? Of bezorg ik anderen moeite en irritatie?
Het eerste principe ging over jouw relatie met God. Dit principe gaat over jouw relatie met je geestelijke broers en zussen.
De Bijbel leert ons in Rom.14:17 dat altijd onze motivatie moet zijn om goedheid, vrede en vreugde onder elkaar te vermeerderen.
Als je je door egoïsme laat leiden dan verlies je steeds meer contact met God en heb je ook steeds minder goed contact met broers en zussen.

3. Zien ongelovigen iets van het karakter van Jezus in ons?
En de derde vraag die je kan helpen is deze: Als ongelovigen naar mij kijken, ben ik dan een goed voorbeeld?
Jezus zegt in Mat.5:14 Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. …

Dus drie vragen die je jezelf moet stellen om te weten of je goede keuzes maakt:
1. Kan ik God ervoor danken?
2. Stimuleert mijn gedrag de onderlinge liefde en vrede?
3. Is mijn gedrag een goed voorbeeld voor anderen.

 

Volgende keer: Deel 10 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Wat is de reden of het doel dat wij beproefd of getest worden?

Kijk ook: Deel 8 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragenHoe kan ik er zeker van zijn dat de Bijbel niet verdraaid is?

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 9 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Wat is het verschil tussen waterdoop en doop in de heilige Geest?

Deel 8 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Er zijn eigenlijk alleen maar verschillen, er is bijna geen overeenkomst.
Ik zie eigenlijk maar 1 overeenkomst. Beide zijn een doop, dat wil zeggen een onderdompeling.
De waterdoop is een onderdompeling in water, de doop in de Geest is een onderdompeling in de heilige Geest.

Verder zijn er alleen verschillen. De waterdoop is een symbool, een symbool van de nieuwe geboorte. Een symbool dat wij geestelijk zijn gestorven en opgestaan in een nieuw leven.
De doop in de Geest is geen symbool, maar is een ervaring.

Wat is de doop in de Geest? Daar is veel onduidelijkheid over. Wat is het verschil met de nieuwe geboorte? Laten we even op een rij zetten wat er gebeurt als je christen wordt. Christen worden bestaat uit vier belangrijke gebeurtenissen. Dat zijn 1. bekering, 2. nieuwe geboorte, 3. waterdoop en 4. doop in de Geest of vervulling met de Geest.

Twee gebeuren er direct als je tot geloof komt. Dat zijn de bekering en de nieuwe geboorte. Je bekeert je tot de levende God en gaat geloven in Jezus Christus.
Op dat moment wordt je opnieuw geboren en komt de heilige Geest in je wonen.
Want de Bijbel zegt in 1Joh.5:1 ‘Wie gelooft dat Jezus de Messias is, is uit God geboren’.
De bekering doe je zelf en de nieuwe geboorte doet God in jou. Dat gebeurt meestal zonder dat je het op dat moment merkt. De Bijbel zegt dat wanneer je overtuigd bent dat Jezus de Messias is, een bewijs is dat de heilige Geest in je woont.

En twee gebeurtenissen vinden meestal iets later plaats, de waterdoop en de doop in de Geest. Ook hier is het zo dat je de eerste zelf doet, de waterdoop. Je besluit zelf om je te laten dopen. Het andere, de doop in de Geest of vervulling met de Geest, doet God.

Wat is het verschil tussen de nieuwe geboorte en de doop in de Geest? De nieuwe geboorte gebeurt meestal onopgemerkt en kan ook daarna onzichtbaar blijven.
We zien dat in het leven van Jezus.
Het moment dat de heilige Geest in zijn leven kwam gebeurde in zijn geval bij zijn geboorte. Vanaf zijn geboorte was hij uit God geboren. Maar pas toen hij na zijn waterdoop vervuld werd met de heilige Geest, werd dit ook zichtbaar voor anderen.
Bij de nieuwe geboorte komt de Geest in ons wonen. Bij de doop in de Geest wordt je vervuld, wordt je vol van de Geest. Jezus heeft duidelijk gezegd wat er dan gebeurt.
Hij zegt in Hand.1:8 “jullie zullen goddelijke kracht ontvangen wanneer de heilige Geest over jullie komt en jullie zullen mijn getuigen zijn.”
En de vervulling met de heilige Geest brengt ook gaven met zich mee. Er zijn heel veel verschillende gaven. Die gaven krijgen wij om goede getuigen van Jezus te kunnen zijn.

Dus samengevat: de nieuwe geboorte brengt ons eeuwig behoud.
De vervulling of doop in de Geest geeft ons kracht en gaven om God te dienen en goede getuigen te zijn.

Volgende keer: Deel 9 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Hoe kan ik weten dat mijn verlangen in overeenstemming is met de wil van God?

Kijk ook: Deel 7 van 12 van het thema Antwoorden op vragenHoe kan ik er zeker van zijn dat de Bijbel niet verdraaid is?

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 8 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Wat zegt de bijbel over de waarde en positie van vrouwen?

Deel 6 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

We lezen dat God bij de schepping zegt in Gen.2:18, ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.’

Het woord ‘helper’ is een algemeen woord dat geen hogere of lagere positie aangeeft. Vrouw en man vullen elkaar aan en hebben een gelijkwaardige positie.[1]

Door de zonde is er macht en overheersing in de wereld gekomen. Overheersing van de man en ondergeschiktheid van de vrouw zijn een gevolg van zonde.
Dat lezen we al Gen.3:16, “Tegen de vrouw zei hij: … Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’

Dat zien we overal in de wereld. Waar zonde regeert is er overheersing en onderdrukking van vrouwen.
Maar niet bij Jezus Christus. Hij zegt tegen zijn discipelen dat God dit niet wil dat mannen hun vrouwen onderdrukken en wegsturen wanneer ze dat maar willen. Hij zegt “zo is het vanaf het begin van de schepping niet door God bedoeld”.

Voor Jezus zijn mannen en vrouwen gelijk. Hij eet samen met mannen en vrouwen. Hij houdt samenkomsten met mannen en vrouwen samen. Ook vrouwen mogen met hem meegaan en hem helpen als hij in andere dorpen gaat prediken.[2]

Bij zijn kruisiging zijn meer vrouwelijke volgelingen aanwezig dan mannen[3]. En als Jezus uit de dood is opgestaan verschijnt Hij allereerst aan een paar vrouwen bij het lege graf. Zij moeten aan de apostelen gaan zeggen dat Hij is opgestaan.

Ook voor de Heilige Geest die met Pinksteren wordt uitgestort zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig.
Op de Pinksterdag wordt de profetie uit Joel vervuld, zegt Petrus in Hand.2:17-18. God zegt: Dan zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, …[4]
Zowel vrouwen als mannen krijgen gaven en een taak van de heilige Geest.
Zo lezen we in het NT meerdere keren over echtparen die een gemeente leiden, zoals Prisca en Priscilla.
En zelfs horen we over alleenstaande zusters die leiding geven, zoals Febe in de gemeente van Kenchreeën in Griekenland.[5]

En dan Paulus. Soms denkt men dat Paulus iets anders zegt. Dat is niet zo.

In de brieven aan Timotheüs en Titus gaat het niet meer over de leiding in huiskerken. Het gaat daar over het besturen van alle kerken in een stad of provincie.

Dat publieke leiderschap wil Paulus beperken tot mannen[6]. Paulus wil geen aanstoot geven in een situatie waar buiten de kerk alleen mannen leiding geven.

Maar het principe van gelijkwaardigheid dat Jezus heeft geleerd en voorgeleefd, dat leert Paulus ook. Hij zegt dit heel duidelijk in Gal.3:28,

In Christus is er “geen sprake meer van Joden of Grieken, van slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.”

[1] (vgl. Gen.3:12);

[2] Luk.8:1-3

[3] Mat.27:55-56

[4] Hand.2:17-18

[5] Rom.16:1

[6] 1 Tim.2:11-12

Volgende keer: Deel 7 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Hoe kan ik er zeker van zijn dat de Bijbel niet verdraaid is?

Kijk ook: Deel 5 van 12 van het themaAntwoorden op vragenHoe verandert mijn relatie met God als ik zonde doe?

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 6 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Is het mogelijk dat een christen zijn behoud verliest?

Deel 4 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen’ door Gijs van den Brink

 

Het eenvoudige antwoord hierop is wat Paulus zegt in Rom.10:9 ‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered’.
Want Jezus heeft onze zonden aan het kruis voor ons gedragen. Hij stierf in mijn plaats. Als ik dat geloof, ben ik behouden. Maar wat is geloof? En wat is bedoeld met behoud, redding? En wanneer verlies je deze redding?

Ik probeer het kort uit te leggen. God wil niet alléén regeren, maar samen met ons mensen. God sluit meerdere keren een verbond met mensen. Met Adam, met Noach, met Abraham en met het volk Israël.
En zo ook met ons. In het NT lezen we over het nieuwe verbond dat God sluit met gelovigen uit alle volkeren door het bloed van Jezus. Jezus stierf als een offer voor de zonden van de mensen. Wat betekent het dat wij een verbond met God hebben?
Een verbond is een afspraak tussen twee partijen. Bij afspraken tussen landen of tussen God en mensen spreken we over een verbond.
Een verbond met God houdt drie dingen in:

  1. Ten eerste: God neemt het initiatief om een vaste relatie met ons aan te gaan. Het is natuurlijk een ongelijkwaardige relatie. God is almachtig en wij zijn zwak en zondig. Maar het is toch een relatie.
  2. Ten tweede houdt het verbond in dat God een belofte doet, waarmee Hij als belangrijkste bondgenoot garant staat voor onze redding. In het Verbond dat wij door Jezus hebben is zijn belofte dat Hij onze zonden zal vergeven en dat Hij in de persoon van de heilige Geest altijd in ons en met ons is. Door die belofte zijn wij behouden, want ieder mens zondigt, niemand is goed, niemand. Dus zonder een verbond met God zijn wij verloren.
  3. Een derde belangrijk punt in het verbond is dat God van ons vraagt dat wij Zijn aanbod aanvaarden en ons inspannen om te doen wat Hij van ons vraagt. Dat noemt de bijbel bekering. Dat doe je niet één keer, maar elke dag.

Dus je bent behouden als je een relatie met God hebt. Dat is hier en nu al zo en dat zal zo zijn tot in eeuwigheid. Maar die relatie houdt op als één van beide partijen zich terugtrekt. Nu zal God dit nooit doen, want Hij is trouw. Maar mensen doen dat wel.
Als iemand gaat zeggen dat God niet bestaat. Of als hij zegt dat hij niets met Hem te maken wil hebben. Of nog erger, hij zegt dat als God bestaat dat Hij een satan is, zoals sommige Farizeeën van Jezus zeiden.
Als iemand er bewust zelf voor kiest om zonder God te leven komt er een einde aan zijn relatie met God. Dan komt er ook een einde aan zijn behoud. De Bijbel noemt dat de ‘zonde tot de dood’ (1Joh.5:16-17).  Het gaat om een bewuste en consequente afwijzing van Gods aanbod van redding.
Maar God blijft altijd trouw en Zijn aanbod blijft. Als deze persoon zich opnieuw bekeert, zal hij alsnog vergeving krijgen en behouden zijn!

Volgende keer: Deel 5 van de serie  ‘Antwoorden op vragen’ heeft als titel Hoe verandert mijn relatie met God als ik zonde doe? ’

Kijk ook: Deel 3 van 12 van het thema ‘Antwoorden op vragen ‘Als iemand niet in Jezus gelooft, maar wel goed heeft geleefd, waar gaat hij dan heen na zijn dood?’

 

 

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 4 van 12 uit het thema “Antwoorden op vragen’ waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Onderdrukking en onrecht

Deel 6 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker door Gijs van den Brink

 

Iets anders dat de prediker opmerkte is dat er in de wereld veel onderdrukking en onrecht is. ‘Ik vestigde mijn aandacht op alle onderdrukking die er is onder de zon en zag de tranen van de onderdrukten. Er is niemand die hen bijstaat. De onderdrukkers onderdrukken hen met harde hand, en er is niemand die hen bijstaat. De doden, meende ik, zijn gelukkiger te prijzen dan de levenden. Zij die al gestorven zijn, zijn beter af dan zij die nog in leven zijn’ (4:1-2).

In onze wereld vandaag is dat niet veel anders. Ook nu is er veel najagen van kennis en rijkdom. En ook vandaag gaat dit gepaard met verdrukking en onrecht. De Prediker zegt ‘Maar beter af … is degene die nog niet geboren is en nog geen weet heeft van het onrecht dat er wordt begaan onder de zon’ (4:3).

Het zijn woorden van iemand die toch enigszins moe is van het leven. Ook in onze westerse wereld gaat het najagen van rijkdom en kennis vaak gepaard met geestelijke armoede en velen worden levensmoe, omdat ze iets proberen te bereiken wat niet lukt. Waren wij maar in staat om beter te luisteren naar de ervaringen van onze geloofsgenoten uit het verleden, zoals koning Salomo.

Volgende keer: Deel 7 van de serie lessen uit Prediker heeft als titel ‘Aanbidding, eerbied en gehoorzaamheid’

Kijk ook: Deel 5 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker ‘Voor alles is een tijd’

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 6 van 8 beknopte blog over het thema “Lessen uit Prediker” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2021) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Jezus Christus in het boek Job

Deel 6 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job door Gijs van den Brink

 

Wijsheid wordt in Job 28 beschreven als een zelfstandige grootheid. De wijsheid is niet gelijk aan God en ook niet gelijk aan alle andere scheppingswerken. We lezen in Job 28 drie belangrijke kenmerken van de wijsheid. 1. De verborgenheid van de wijsheid (vs. 13,21). Niemand kan haar vinden. 2. De wijsheid wordt alleen door God gevonden of gekend. (vs.23) 3. De wijsheid is betrokken bij de schepping van de wereld. (vs.25-27) Het in details moeilijk te begrijpen laatste vers 27 zegt in ieder geval dat God de wijsheid bij de schepping van de wereld gebruikte.
Het Nieuwe Testament leert ons dat de wijsheid van God een persoon is: Jezus Christus. Hij was volledig verborgen voor de mensen. Hij werd alleen door God gekend. Hij was het door wie God de wereld heeft geschapen. De wijsheid van God is een persoon.
Paulus zegt: ‘Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Gods kracht en Gods wijsheid’ (1Kor.1:23-24).

Volgende keer: Job als type van Jezus Christus.

Kijk ook: Deel 5 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job Wat is de kern van Gods wijsheid?

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 6 van 7 beknopte blog over het thema “Lessen uit het Bijbelboek Job” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2020) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Wat is de kern van Gods wijsheid?

Deel 5 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job door Gijs van den Brink

 

In het boek Job zegt God tegen tegen de mens: “Wijsheid? Wijsheid is: de Heer vrezen, het kwaad vermijden.”  (28:28).
We zien dat de wijsheid van God twee aspecten omvat. Ten eerste is de wijsheid een instelling, een gezindheid, een drijfveer, namelijk eerbied voor God hebben.  De Heer vrezen, ontzag voor God hebben. Waar leef je voor? Wat is het grote doel in je leven?
God vrezen in plaats van bang zijn of je zelf wel genoeg aan je trekken komt. Wordt de Here God door mijn leven geëerd zoals Hij graag wil? Wijsheid in de ogen van God is dus: Hem de eerste plaats geven, Hem liefhebben boven alles. Wijsheid is primair een gezindheid, niet meer en niet minder.
Ten tweede is de wijsheid ook een leefwijze: ‘het kwaad vermijden’. Het kwade mijden in plaats van voortdurend compromissen bedenken. Compromissen tussen wat je zelf wilt en wat God wil. Dat loopt nooit goed af. Het gaat in het geloof niet in de eerste plaats om wat  je gelooft, om je geloofsbelijdenis of je Bijbelkennis. Het gaat Hem erom hoe je leeft vanuit je geloof, om de geloofspraktijk. ‘Wie mijn woorden hoort en ze doet …’ zegt Jezus (Mat.7:24). Het gaat erom dat wij in onze leefwijze op Jezus Christus lijken. Wijsheid wordt niet zichtbaar in je kennis, maar in je levenswijze.

Volgende keer: Jezus Christus in het boek Job.

Kijk ook: Deel 4 van 7 van het thema ‘Lessen uit het Bijbelboek Job Gods wijsheid als antwoord op alle vragen

Auteur: Gijs van den Brink
Uit: StudieBijbel Magazine


Dit is deel 5 van 7 beknopte blog over het thema “Lessen uit het Bijbelboek Job” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen!

 


Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of  App StoreVoer deze aanmeldcode (BLOGCVB2020) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket).

Ga terug naar het artikeloverzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!